Telephely bejelentési és engedélyezési eljárás

A telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 57/2013. (II.27.) Korm. rendelet alapján.

Bejelentéshez kötött ipari tevékenység esetén a rendelet 3. mellékletében meghatározott adattartalommal kell írásban bejelenteni az ipari tevékenységet.

Az ügyintézéshez szükséges iratok:
1. Nem a kérelmező tulajdonában lévő telep esetében a telep használatának jogcímére (bérlet stb.) vonatkozó igazoló okirat (a tulajdoni lap kivételével)
2. Haszonélvezet esetében a haszonélvező, illetve közös tulajdon esetén a tulajdonostárs hozzájárulását igazoló okirat.

Az eljárási illeték mértéke: 3.000,- Ft összegű eljárási illeték illetékbélyegben leróva

A bejelentés elbírálása: A bejelentés beérkezését követően a jegyző meggyőződik arról, hogy a helyi építési szabályzat, illetve annak hiányában az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 18. § (2) bekezdése szerint a bejelentésben feltüntetett telepen az adott tevékenység végezhető-e.
Amennyiben igen, úgy a jegyző a telepet nyilvántartásba veszi. A nyilvántartásba vételről szóló határozatot a bejelentés másolatával együtt megküldi a szakhatóságoknak.
A telepengedély kiadására irányuló kérelmet a rendelet 4. mellékletben meghatározott adattartalommal kell benyújtani.

Az ügyintézéshez szükséges iratok:
1. Nem a kérelmező tulajdonában lévő telep esetében a telep használatának jogcímére (bérlet stb.) vonatkozó igazoló okirat (a tulajdoni lap kivételével)
2. Haszonélvezet esetében a haszonélvező, illetve közös tulajdon esetén a tulajdonostárs hozzájárulását igazoló okirat
3. A hatályos ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisnak a 4. melléklet II. pont 3. alpontja a)-e) alpontjában felsoroltakkal kiegészített példánya
4. A szakhatósági eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj megfizetésének igazolása

A telepengedélyezési eljárás igazgatási szolgáltatási díja 5000.- Ft (35/1999.(X.13.) BM rendelet alapján, melyet Tihany Község Önkormányzat 11748069-15428880 számú számlára kell befizetni.

A telepengedély kiadása iránti eljárásban szakhatóság:
- Veszprém Megyei Kormányhivatal Járási Hivatala Járási Népegészségügyi Intézete
- Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség
- Katasztrófavédelmi Kirendeltség a rendelet 5. melléklet I. pontjában meghatározott tevékenységeknél
- Veszprém Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága
- Veszprém Megyei Kormányhivatal Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatóság (a rendelet 4.§ e) pontjában felsorolt berendezések használata esetén)
- Illetékes járási hivatal járási építésügyi és örökségvédelmi hivatala

A kérelem elbírálása során a jegyző köteles meggyőződni arról, hogy a helyi építési szabályzat, illetve annak hiányában az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 18. § (2) bekezdése szerint a bejelentésben feltüntetett telepen az adott tevékenység végezhető-e.

A jegyző a telepen köteles helyszíni szemlét tartani , melyről értesíti a kérelmezőt, a teleppel közvetlenül szomszédos, a teleppel közös határvonalú, telekhatárú ingatlanok tulajdonosait és a szakhatóságokat.

A tevékenységet jogerős telepengedély birtokában lehet megkezdeni.

Az ipari tevékenység végzője a telepengedély megadását, illetve a bejelentést követően a nyilvántartásban szereplő adatokban bekövetkezett változást, illetve az ipari tevékenység megszüntetését haladéktalanul írásban köteles bejelenteni.

Kapcsolódó jogszabályok:
A telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 57/2013. (II.27.) Korm. rendelet
44/2000.(XII.27.) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyéb eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól
314/2005.(XII.25.) Korm. rendelet a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról.

Letölthető nyomtatványok:
- Bejelentés ipari tevékenység megkezdéséről
- Telepengedély kiadása iránti kérelem