F E L H Í V Á S

Értesítem a tisztelt felsőoktatási intézményben tanuló diákokat, hogy a 2017. II. félévre szóló iskolalátogatási igazolást 2017. március 31.-ig juttassák el hivatalomhoz. Kérelem nyomtatvány a hivatalban igényelhető. A kérelemhez csatolni kell a család jövedelmét. A kifizetés folyamatosan történik.

A támogatás csak aktív tanulóknak jár!

                                                                                                                                             Németh Tünde sk.
                                                                                                                                                  körjegyző


Hirdetmény

Tihany Község új településrendezési eszközeinek 2. módosítási csomagjára vonatkozó javított véleményezési dokumentációja  elkészült.  Véleményeltérések miatt a 314/2012. (XI.8) Kormányrendelet (továbbiakban: Kr) 39. § (1) szerint államigazgatási egyeztetést kezdeményezek, melyre ezúton ezúton közzéteszem a javított dokumentációt és a kifogásokra adandó önkormányzati válaszokat.

Tihany, 2017. február 16.

Tósoki Imre polgármester skTihanyi Közös Önkormányzati Hivatal
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal
Pénzügyi ügyintéző
munkakör betöltésére

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege: 6 órás részmunkaidő
A munkavégzés helye: Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal Aszófői Kirendeltsége, Veszprém megye, 8241 Aszófő, Árpád u. 2.
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Aszófő Község Önkormányzat költségvetési, gazdálkodási, pénzügyi feladataival kapcsolatos teendők, önkormányzatot megillető állami támogatások igénylésével és elszámolásával
kapcsolatos feladatok ellátása. A költségvetési rendelet tervezet előkészítése, valamint a költségvetési beszámolók összeállítása. Elektronikus adatbázisok kezelése, áfa-bevallások,
közfoglalkoztatási feladatok koordinálása, pályázatok pénzügyi lebonyolítása.
Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései irányadók.

Pályázati kiírás letöltése


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot ír ki a Falugondnokság
intézményvezetői álláshelyére.
Az állás betöltésének időtartama: 2017. március 1. – 2022. február 28.
(3 hónap próbaidő)
Pályázati feltételek:
- felsőfokú végzettség
- büntetlen előélet
- gépjárművezetői jogosítvány
Pályázati kiírás letöltésePályázati felhívás
Területi Közigazgatási Ösztöndíjra

a területi közigazgatási életpálya iránt elhivatott, felsőfokú végzettséggel rendelkező fiatalok részére.

A Területi Közigazgatási Ösztöndíj a Kormány által alapított ösztöndíj, melynek célja a megfelelően képzett, szakmailag elhivatott, gyakorlati tapasztalattal rendelkező, a területi közigazgatás iránt elkötelezett szakember-utánpótlás biztosítása. A Területi Közigazgatási Ösztöndíjprogram (a továbbiakban: TKÖ Program) keretében a felvételt nyert ösztöndíjasok
12 hónapos szakmai gyakorlaton vesznek részt a fővárosi, vagy egy megyei kormányhivatalnál, teljes munkaidőben.

A program eredményes teljesítése esetén az ösztöndíjas számára lehetőség nyílik a tisztviselői karrier megkezdésére.
Pályázati kiírás letöltése


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Tihany Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenntartásában működő Visszhang Óvoda intézményvezetői feladatainak ellátására a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot ír ki.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás 2017. augusztus 15. napjától kezdődő, 2022. augusztus 15. napjáig tartó 5 év határozott időtartamra szól.
A munkavégzés helye: Veszprém megye, 8237 Tihany, Visszhang u. 21.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Óvodavezetői feladatok, az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok szakmai irányítása és ellenőrzése a vonatkozó jogszabályokban meghatározottak szerint. A munkáltatói jogkör gyakorlása az intézményben foglalkoztatottak felett. Szolgálati lakás szükség esetén megoldható.

Pályázati kiírás letöltése

 


FELHÍVÁS!

 

Értesítjük, hogy településünk lakosai számára
TÜDŐSZŰRŐ
vizsgálatot tartunk.

A szűrés helye és ideje:
TIHANY, EGÉSZSÉGHÁZ
2016. NOVEMBER 15.-16.
8.30-12.00, 12.30-17.45

Kérjük, hozza magával TAJ-kártyáját, személyi igazolványát, lakcímkártyáját!
A vizsgálat alkalmas a TBC, illetve sok más mellkasi betegség időben történő felismerésére.
Javasolt minden 40 év feletti lakos számára.
Panasz nélkül is lehet beteg!

Tájékoztatás a tüdőszűrés igénybevételéről


FELHÍVÁS!

Kijelölt Államigazgatási Szervek
Érintett Önkormányzatok
Partneri Szervek
Lakosság

Tisztelt Címzettek!

Tihany Község hatályos településrendezési eszközei (2.) módosításának előzetes tájékoztatási szakasza véget ért. A beérkezett előzetes vélemények alapján, a módosítás tervezett dokumentációját elkészítettük, amely a mellékelt link hozzáféréssel digitálisan megtekinthető. Ezúton felkérjük Önöket a 314/2012.(XI.8.) Kormányrendelet (továbbiakban: Kr) 38.§ szerinti véleményezésre.

Felhívom a figyelmet, hogy az államigazgatási és önkormányzati véleményezésre meghatározott, nyitva álló határidő:

 • az állami és önkormányzati szerveknek:  az átvételétől számított 30 nap.  Amennyiben ez idő alatt nem adnak véleményt, - a Kr. 34.§ (2) szerint - Önöket kifogást nem emelő véleményezőnek kell tekintenem.
 • a partneri szerveknek és a közzétételtől számított lakosságnak 15 nap.

Véleményüket köszönettel fogadjuk.

Tihany, 2016. október 28.

Tisztelettel:
Tósoki Imre polgármester

VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ:


PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Tihany Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve kiírja a
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot
a tihanyi állandó lakosú felsőoktatási hallgatók részére
a 2016/2017. tanév II. és a 2017/2018. tanév I. félévére

„A típusú” pályázatra azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik államilag támogatott, teljes idejű (nappali tagozatos) felsőfokú alapképzésben, mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben, felsőfokú szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

„B típusú” pályázatra a tihanyi állandó lakos, hátrányos szociális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akik:
a) a 2016/2017. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások vagy
b) felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek,
és a 2017/2018. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében, teljes idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőfokú szakképzésben kívánnak részt venni.

A „B” típusú pályázatra jelentkezők közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik 2017/2018. tanévben először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe, és a tanulmányaikat a 2017/2018. tanévben ténylegesen megkezdik.

Mindkét típusú pályázatnál feltétel, hogy a pályázó családjában az egy főre jutó jövedelem ne haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 300 %-át, azaz 85.500 Ft-ot.

Nem igényelhetnek ösztöndíjat:

 • a Magyar Honvédség és a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos és szerződéses állományú hallgatói
 • a doktori (PhD) képzésben résztvevők
 • a külföldi intézménnyel hallgatói jogviszonyban állók

Az önkormányzat 2016. december 8-ig bírálja el a beérkezett pályázatokat, a döntésről 2016. december 12-ig értesíti a pályázókat.

Pályázati kiírás letöltése


F E L H Í V Á S

Értesítem a tisztelt közép és felsőoktatási intézményben tanuló diákokat, hogy a 2016-2017. évre szóló iskolalátogatási igazolást 2016. október 31.-ig juttassák el hivatalomhoz a kérelem nyomtatvánnyal illetve jövedelemigazolásokkal együtt. Az oktatási támogatás kifizetése utalás formájában történik, ezért kérjük, - akik még nem adták le, vagy változott, - adják meg bankszámlaszámukat. Aki nem rendelkezik bankszámlával és kézpénzben kívánja a támogatást felvenni, azt a nyomtatványon jelezze.

A kifizetés folyamatosan történik.

A tanévet, illetve félévet ismétlő diákoknak oktatási támogatás nem jár!

Németh Tünde sk.
jegyző


Felhívás Eboltásra!

A korábbi évek gyakorlatának megfelelően idén is szeretnénk segítséget nyújtani a településünkön élő kutyatartóknak, hogy a veszettség elleni védekezés előírásainak megfelelően a kötelező veszettségoltásban részesíthessék ebeiket.
A jelenleg hatályos jogszabályok szerint be kell oltatni valamennyi kutyát évente legalább egyszer - illetve első életévében kétszer (3 hónapos korát betöltve majd ezt követően 6 hónap múlva)

Ennek érdekében kampányoltást szervezünk Tihanyban a Mozgó Állatorvosi Rendelőben

2016. szeptember 19-én (hétfő) 15.00 -17.00 óráig
Helye: Polgármesteri Hivatal előtti tér
Az oltás díja: 4.000,-Ft/eb
A féregtelenítő tabletta (10 kg-ként) 300,- Ft

Felhívás letöltése


Hatarvadasz plakat pl2k

Az Országos Rendőr-főkapitányság pályázatot hirdet a
Készenléti Rendőrség Határvadász Bevetési Osztályainak állományába
Járőrtárs
beosztás betöltésére

A pályázatra cselekvőképes, 18. életévüket betöltött, a felvételi követelményeknek megfelelő magyar állampolgárok jelentkezését várjuk.
A felvételt nyert pályázók 6 hónapos időtartamú moduláris képzésben vesznek részt, amelyet követően – sikeres vizsga esetén – őr-járőrtárs rész-szakképesítést (OKJ 51 861 03) szereznek. A résztvevők a képzés első két hónapjában munkaviszonyban állnak, majd a második hónap végén – sikeres modulzáró vizsga letétele esetén – a Készenléti Rendőrség hivatásos állományába 12 hónap próbaidő kikötésével kerülnek kinevezésre.

A beosztásban ellátandó feladatok:
Az őr-, járőrtárs rész-szakképesítéssel rendelkező hivatásos állományú járőrtársak a Határvadász Bevetési Osztályok feladatainak ellátásában vesznek részt.

Felhívás letöltése

Határvadász slideshow letöltése

 


Tihanyi Visszhang Óvoda a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
Tihanyi Visszhang Óvoda óvodapedagógus
munkakör
betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Veszprém megye, 8237 Tihany, Visszhang u. 21.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: óvónői feladatok elvégzése

Pályázati kiírás letöltése


FELHÍVÁS!
Tisztelt Lakosság, és Egyeztető Partnerek!

Tihany község Önkormányzatának Képviselő-testülete megkezdte a HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK 2. MÓDOSÍTÁSÁT, amelynek előzetes véleményezési szakaszát ezúton meghirdetjük. A mellékelt megkereső levél szerinti területek módosításához az érintettek Partnerként bejelentkezhetnek a Partneri rendelet alapján, és eszerint az előzetes véleményeket 2016. JÚLIUS 28-ig nyújthatják be, a foepitesz@tihany.hu-n vagy a hivatali postacímen. 

Tósoki Imre polgármester 


Tisztelt Lakosság!

Tihany község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 97/2016.(VI.27)Ökt. számú határozatával elfogadta a további fejlesztéseket megalapozó Integrált Településfejlesztési Stratégiáját, amelyet a  314/2012.(XI.8.) Kormányrendelet alapján ezúton közzétesszük. 

Tósoki Imre polgármester

 


Tisztelt Lakosság!

 

Tihany község településrendezési eszközei (HÉSZ) 1. módosításai eljárása a Képviselő-testületi jóváhagyással befeleződött.  A Képviselő-testület a módosító rendeletet 10/2016.(VI.28)Ökt. számmal elfogadta, amelyet a  314/2012.(XI.8.) Kormányrendelet alapján ezúton közzétesszük. 

Tósoki Imre polgármester


Hőségriasztás

Tisztelt Lakosság!

Tájékoztatom, hogy az Országos Meteorológia Szolgálat előrejelzése, és az Országos Környezetegészségügyi Központ szakmai ajánlása alapján az országos tisztifőorvos
II. fokú hőségriasztást adott ki
2016. június 23-án 00.00 órától 2016. június 26-án 24.00 óráig.

 Közlemény letöltése

 


Tisztelt Lakosság, tisztelt Érintettek!

Tihany község településrendezési eszközei (HÉSZ) 1. módosításának végső szakmai véleményezésre előkészített anyagát, és a véleményezési eljárást lezáró Képviselő-testületi döntést, a 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet alapján közzétesszük. 

Tósoki Imre
polgármester

Jegyzőkönyv
Vélemények összefoglalása
Összes vélemény
Környezeti értékelés határozat
Helyi Építési Szabályzat módosítása - egyszerűsített eljárás, véleményezés utáni javított dokumentációja
Kivonat


HATÁROZAT

A Veszprém Megyei Kormányhivatal, mint elsőfokú vadászati hatóság hivatalvól megállapítja a 302350-513 számú vadászterület határára a 2017.03.01-től a vadászterületre vonatkozó vadgazdálkodási üzemterv hatályának lejáratáig.
Határozat letöltése

A Veszprém Megyei Kormányhivatal, mint elsőfokú vadászati hatóság hivatalvól megállapítja a 304050-513 számú vadászterület határára a 2017.03.01-től a vadászterületre vonatkozó vadgazdálkodási üzemterv hatályának lejáratáig.
Határozat letöltése

A Veszprém Megyei Kormányhivatal, mint elsőfokú vadászati hatóság hivatalvól megállapítja a 304080-513 számú vadászterület határára a 2017.03.01-től a vadászterületre vonatkozó vadgazdálkodási üzemterv hatályának lejáratáig.
Határozat letöltése

 


Tihany Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenntartásában működő Visszhang Óvoda intézmény vezetői feladatainak ellátására a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot ír ki a
Visszhang Óvoda intézményvezető munkakör
betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás 2016. 08. 15. nap-jától kezdődő, 2021. 08. 15-ig tartó 5 év határozott időtartamra szól.
A munkavégzés helye: Veszprém megye, 8237 Tihany, Visszhang u. 21.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Óvodavezetői feladatok, az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok szakmai irányítása és ellenőrzése a vonatkozó jogszabályokban meghatározottak szerint. A munkáltatói jogkör gyakorlása az intézményben foglalkoztatottak felett.

Pályázati kiírás letöltése

 


A Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet

 

pénzügyi, adóügyi ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: napi 8 órás munkaidő
A munkavégzés helye: Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal Örvényesi Kirendeltsége, 8242, Örvényes, Fenyves u. 1.

Pályázati kiírás letöltése


A Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet
pénzügyi ügyintéző
munkakör betöltésére.


A közszolgálati jogviszony időtartama: határozott idejű, előreláthatólag 2017. júliusig tartó közszolgálati jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal Balatonudvari Kirendeltsége, 8242 Balatonudvari, Ady E. u. 16.

Pályázati kiírás letöltése

 


AJÁNLÁS

 

A Veszprém Megyei Kormányhivatal hivatalból ajánlást tesz közzé hirdetményi úton a 304050-513 kódszámú vadászterület határára, a 2017.03.01-től - 2037.02.28.-ig tartó üzemtervi ciklusra.

Ajánlás teljes szövege
304050 kódszámú vadászterült ajánlott határa
Ajánlás Veszprém megye vadászterületeihez

 


Tisztelt Partnerek !

 

Tihany Község Önkormányzata ezúton közzé teszi Tihany, Integrált Településfejlesztési Stratégiának (továbbiakban: ITS) elkészült véleményezési dokumentációját, a 314/2012.(XI.8) Kormányrendelet (továbbiakban: Kr) 31. § (1) szerinti, a partneri véleményezésre.

A partneri véleményezésre nyitva álló idő 15 nap, ha eddig Önök nem tesznek észrevételt, azt úgy értelmezzük, hogy nem merül fel érdekeiket befolyásoló tény a tervezése, az ITS véglegesítése során figyelembe veendő korlátozó tényező, s Önöket a továbbiakban kifogást nem emelő véleményezőnek tekinthetjük.

Stratégiai munkarész letöltése
Megalapozó vizsgálat letöltése

Várjuk válaszukat a foepitesz@tihany.hu címre, 2016. április 10-ig.

Tihany, 2016. március 25.

Tósoki Imre
polgármester sk.

 

 


F E L H Í V Á S

 

Értesítem a tisztelt felsőoktatási intézményben tanuló diákokat, hogy a 2016. II. félévre szóló iskolalátogatási igazolást 2016. március 31.-ig juttassák el hivatalomhoz. Kérelem nyomtatvány a hivatalban igényelhető. A kérelemhez csatolni kell a család jövedelmét. A kifizetés áprilisban történik.

A támogatás csak aktív tanulóknak jár!

Németh Tünde sk.
körjegyző


Hírdetmény

Tihany településrendezési eszközei (Helyi Építési Szabályzat) egyszerűsített eljárásban folyó 1. módosításának államigazgatási véleményezésének határideje lezárult. A beérkezett észrevételek alapján a tervdokumentáció javításra került.

A javított dokumentáció az egyeztető tárgyalás előtt elérhető ITT

Tósoki Imre
polgármester


HIRDETMÉNY

 

Tisztelt véleményező Lakosság, Vállalkozók, Civil és Egyházi Szervezetek (Partnerek)!

A Tihany Község Önkormányzata a hatályos helyi építési szabályzat 5 előírásának módosítását határozta el, amely ún. egyszerűsített eljárásban véleményezhető.
A módosítás véleményezési dokumentációja letölthető a honlapunon a Hírek almenüpont alatt vagy megtekinthető a hivatalban, Tihany, Kossuth u. 12. / 2. sz. irodában.
Kérjük Önöket, észrevételeikkel és véleményeikkel segítség az Önkormányzati és lakossági szándékok megvalósulását.

Észrevételeiket várjuk írásban a foepitesz@tihany.hu email címre, postán a hivatal címére, vagy személyesen átadva a hivatal műszaki irodájában 2016. március 21-ig.

Részvételüket megköszönve:
Tósoki Imre
polgármester sk.

 


Tisztelt Partnerek! Tisztelt Lakosság!

 

Tihany Község Önkormányzata, a helyi építési szabályzatról szóló 5/2015. (IV. 10.) ÖKt sz. rendeletének 5 előírás módosítására vonatkozó mellékelt dokumentációját megküldi T. Cím részére, a 314/2012.(XI.8) Kormányrendelet (továbbiakban: Kr) 41. § (2) szerinti helyi partneri egyeztetésre vonatkozó véleményezésre.

Felhívjuk szíves figyelmüket arra, hogy amennyiben a jelen megkeresés kézhezvételétől számított – a társadalmi-partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 11/2013.(VI.12.) Ökt sz. rendelet 8.§ (1) szerint megállapított - 15 napon belül nem nyilatkoznak írásban, azt úgy értelmezzük, hogy az Önöket érintően nem merül fel érdekeiket befolyásoló, a településrendezési eszközök véglegesítése során figyelembe veendő korlátozó tényező, s Önöket a továbbiakban kifogást nem emelő véleményezőnek tekinthetjük.


Tósoki Imre
polgármester nevében

--
Bujdosó Judit
főépítész
Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal
06302244771
foepitesz@tihany.hu

 


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

Tihany Község Önkormányzata pályázatot hirdet az alábbi önkormányzati ingatlan bérbeadására:
-     Tihany, hajóállomási található

      a.) konyha (raktárokkal, közlekedővel, eladótérrel, öltözővel és zuhanyzóval
együtt): 96,9 m2,

      b.) konyha (raktárokkal, közlekedővel, eladótérrel): 61 m2,

      c.) pihenőhelyiségek zuhanyzóval, teakonyhával, közlekedővel: 65,39 m2
büfé üzlethelyiséget.

-         A bérlet időtartama: 1 év (2016. december 31-ig)
-         Minimális bérleti díj: 1.200.000,- Ft + Áfa

Az ajánlatokat zárt borítékban kell benyújtani a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal titkárságán 2016. március 1-én 12.00 óráig.

Pályázati kiírás letöltése

 


A Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal

 

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

adóügyi ügyintéző

munkakör betöltésére.

 

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal Balatonudvari Kirendeltsége, 8242 Balatonudvari, Ady E. u. 16.

 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
A Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal Balatonudvari Kirendeltségének teljes körű adóigazgatási feladatainak ellátása.

Pályázati kiírás letöltése

 

 


KÖZLEMÉNY

 

Értesítem Tihany Község Lakosságát, hogy a Balaton jegén tartózkodókra a 46/2001.(XII.27.) BM rendelet 5. § az irányadó:

5. § (1) A szabad vizek jegén tartózkodni azokon a helyeken szabad, amelyek nem esnek tiltó rendelkezés alá. (2) A szabad vizek jegén tartózkodni csak akkor szabad, ha a jég kellő szilárdságú, nem olvad, illetve nem mozog. (3) Tilos a szabad vizek jegén tartózkodni: a) éjszaka és korlátozott látási viszonyok között; b) járművel, a biztonságos munkavégzés kivételével; c) kikötők és veszteglőhelyek területén; d) folyóvizeken és azok mellékágain.

Kérem, hogy a fenti rendeletben foglaltakat tartsák be, különös tekintettel vonatkozik azokra, akik a kijelölt jégpályán kívüli területen tartózkodnak a Balaton jegén, saját felelősségükre. A jégen tartózkodás során bekövetkező balesetek megelőzése érdekében a Balatoni Vizirendészeti Rendőrkapitányság munkatársai jogsértések észlelése esetén először figyelmeztetnek, a komolyabb, vagy visszatérő esetekben azonban súlyosabb szankciót alkalmaznak.

Néhány további szabály, amit jégre lépéskor tanácsos szem előtt tartani:

-      Ne menjünk mélyvizű területek feletti jégre, mert fokozottan veszélyes;

-     A parttól ne távolodjunk el nagyon, mert drasztikusan csökken a belátható jégfelület, így nem látjuk csak a hozzánk közeli területeket, és esetleg a szabad vízterületek, vagy vegyes jégterületek elzárnak minket a kijutási lehetőségtől;

-      Soha ne tartózkodjunk egyedül a jégen;

-     Legyen nálunk feltöltött mobil telefon, egy esetleges baleset, vagy elesés során bekövetkezett egyéb súlyos sérülés esetén a segélyhívásra (1817-es vízi segélyhívó, vagy a 112-es, 105-ös segélyhívó telefonszám);

-     Jégbeszakadás esetén először mindenképpen a tűzoltóságot értesítsük, mert ők rendelkeznek elsősorban a jégből mentéshez szükséges eszközökkel és megfelelően kiképzett szakemberekkel. (105-ös segélyhívó);

-      soha ne aludjunk el a jégfelületen.

A jégpálya kijelölése nem kötelezettsége az önkormányzatoknak, ám ahogy a korábbi években idén is Tihanyban a Belső-tó jégfelülete lesz a kijelölt korcsolyapálya, abban az esetben, amennyiben a jég vastagsága a 10-12 cm-et meghaladja.

Tihany, 2016. január 11.


Németh Tünde
Jegyző

 


Hírdetmény
 
Tájékoztatjuk a T. Lakosságot, hogy a tihanyi Balaton parti fejlesztéseket lehetővé tevő területrendezési terv az ún. Tihany Vízpart-rehabilitációs tanulmánytervének módosítása, mint minisztériumi rendelet módosításának egyeztetési eljárása elkezdődött. 
 
A Miniszterelnökség a tanulmányterv dokumentációjának egyeztetési anyagát közzétette, amely az alábbi linken érhető el:
http://www.terport.hu/webfm_send/4578
 
A módosítási anyaghoz a tihanyi érintettek, a Lakosság is, mint partnerek észrevételeket, véleményeket tehetnek, melyeket 2015. december 30-ig küldhetnek el írásban az alábbi elérhetőségekre:
Bujdosó Judit
főépítész
Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal
8237 Tihany, Kossuth u. 12.
e-mail: foepitesz@tihany.hu
 
Az észrevételeket önkormányzati tudomásulvétellel küldjük tovább a Miniszterelnökségre. 
 
2015. december
Tósoki Imre
polgármester sk.

 

 


Közlemény

 

Országos Egészségügyi Információs Központ

Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a Betegút Egyesület egészségesek és betegek részére információs központot tesz elérhetővé a jobb tájékozódás és a gyógyulási folyamat meggyorsítása érdekében. Az adatbázisokon kívül személyre szabott tanácsadást is biztosítunk, valamint jogsegély szolgáltatást is ellátunk. Az információs központ iránytű az egészségügyi ellátó rendszerben történő eligazodáshoz.

www.betegutegyesulet.hu
betegutegyesulet@gmail.com


Telefonszám:
70-884-5879, 70-389-4178

 


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

Tihany Község Önkormányzata pályázatot hirdet az alábbi önkormányzati ingatlan bérbeadására:

 • Tihany, Hajóállomáson található strandcikk-elárusító és kölcsönző
 • A bérlet időtartama: 5 év
 • Minimális bérleti díj: 290.000,- Ft + Áfa/év.
 • A pályázó köteles a vízimentői szolgálatot ellátó személyt biztosítani a strand nyitvatartási ideje alatt.

Pályázati kiírás letöltése


ÁLTALÁNOS TŰZGYÚJTÁSI TILALOM VAN 2015. JÚLIUS 3. NAPJÁTÓL!

 

Fontos tudnivalók a tűzgyújtási tilalomról, a tűzgyújtás szabályairól

A tűzgyújtási tilalommal kapcsolatos legfontosabb tudnivalók, továbbá az erdőterületen és a szabadban történő tűzgyújtás szabályai az alábbiakban olvashatók. Fokozott tűzveszély esetén az erdészeti hatóság, illetve az erdőgazdálkodásért felelős miniszter rendelheti el a tűzgyújtási tilalmat, például a katasztrófavédelem kezdeményezésére. Tűzgyújtási tilalom idején tilos tüzet gyújtani az erdőterületeken, valamint a fásításokban és az ezek 200 méteres körzetén belül lévő külterületi ingatlanokon. Ide értendők a felsorolt területeken található tűzrakó helyek, a vasút és közút menti fásítások, de tilos a parlag- és gazégetés is. 

Tájékoztató letöltése


Tisztelet Lakosság!

 Tájékoztatom, hogy az Országos Meteorológia Szolgálat előrejelzése, és az Országos Közegészségügyi Intézet szakmai ajánlása alapján az országos tisztifőorvos hőségriasztást adott ki.

Hasznos információk, tanácsok hőség idején:

Veszélyeztetett csoportok:

Bárkinek okozhat egészségi panaszokat, kellemetlen tüneteket, rosszullétet a kánikula, de vannak különösen veszélyeztetett csoportok. Ilyenek például a

 • csecsemők és a fiatal kisgyermekek,
 • 65 évnél idősebbek, fogyatékosok, szívbetegségekben és magas vérnyomásban szenvedők.
 • fiatalok

Tájékoztató letöltése


 FELHÍVÁS

 

Tisztelt Ebtartók és Ebtulajdonosok!

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (Ávt.) 42/B. § rendelkezése alapján az eb tartási helye szerint illetékes önkormányzat – ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel – három évente legalább egy alkalommal ebösszeírást végez.

A települési önkormányzat az ebösszeírás alapján az ebtartók által szolgáltatott adatokról helyi elektronikus nyilvántartást köteles vezetni, az állat tulajdonosa, tartója és más személyek jogainak, személyes biztonságának és tulajdonának védelme, valamint ebrendészeti és állatvédelmi feladatainak hatékony ellátása céljából. Az eb tulajdonosa és tartója az ebösszeíráskor köteles a törvényben előírt adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani.
A 2015. évi ebösszeírás céljából kérem Tihany közigazgatási területén tartott négy hónaposnál idősebb ebek tulajdonosait/tartóit, hogy az Ebnyilvántartási adatlapot kitölteni és a lentiekben megjelölt lehetőségek egyikére 2015. március 28-ig eljuttatni szíveskedjen. Az ebnyilvántartási adatlap beszerezhető a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatalban (cím: 8237 Tihany, Kossuth u. 12.), illetve Tihany Község Önkormányzat honlapjáról letölthető (www.tihany.hu - Önkormányzat-Nyomtatványok fül alatt).

Az adatlapot ebenként kell kitölteni az oltási könyv alapján. A kitöltött adatlapokat az alábbi módokon lehet benyújtani: személyesen vagy postai úton a Tihany Község Önkormányzat, 8237 Tihany, Kossuth u. 12. címre, és elektronikusan az onkormanyzat@tihany.hu címre.

Felhívom a Tisztelt Ebtartók figyelmét, hogy az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása állatvédelmi bírságot vonhat maga után. A bírság legkisebb összege az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak alapján 30.000 Ft.

Felhívom továbbá az ebtulajdonosok figyelmét, hogy:

      - a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm.rendelet 17/B.§ (10) bekezdése értelmében 2013. január 1. napjától a négy hónaposnálidősebb eb csak transzponderrel (mikrochippel) megjelölve tartható, ezért kérem, amennyiben a jogszabályban meghatározott kötelezettségének még nem tett eleget, úgy szíveskedjék a transzponderrel nem rendelkező ebeket állatorvossal megjelöltetni.
- az ebösszeírásban mikrochippel ellátott és az állatorvosnál korábban bejelentett, a központi nyilvántartásban már szereplő ebeket is be kell jelenteni.
- az ebtulajdonosok az ebösszeírást követően is kötelesek az adatokban bekövetkezett változásokat, szaporulatot írásban bejelenteni.
- az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését és a benyújtott adatlapok valóságtartalmát a Hivatal munkatársai ellenőrizni fogják.

Együttműködését előre is köszönöm!

Németh Tünde
jegyző


Településrendezési eszközök (településszerkezeti terv és helyi építési szabályzat) felülvizsgálata hirdetmény!

Tisztelt Tihanyi Lakosság! Véleményező Partnerek!

A Tihany Község településrendezési eszközeinek felülvizsgálata újabb fontos szakaszához érkezett, és már a jóváhagyás közeli állapotba került. A tervezők a tervezetet elkészítették, és az önkormányzat az elkészült tervdokumentáció véleményezését és az egyeztetéseket végig vitték. A folyamatot 314/2012(XI.08) Kormányrendelet 39. § (2) szerint lezárta, a 15/2015. (I.29.) Ökt. határozattal.
A véleményezést során beérkezett véleményeket – az egyeztetési jegyzőkönyveket is - ismertettük a Képviselő-testülettel, amelyek elfogadásáról vagy el nem fogadásáról a képviselő-testület döntött. A el nem fogadott véleményekről a válaszait a Képviselő-testület indokolta. Lsd. mellékletek között.
A véleményezési szakasz tehát lezárult, az előírás szerint a döntést és az előterjesztést is, azok mellékleteivel közzétesszük.

Mellékletek:

 1. államigazgatási és partneri vélemények
 2. önkormányzati válaszok
 3. egyeztetési jegyzőkönyvek
 4. előterjesztés és képviselő-testületi döntés
 5. tervdokumentáció tervezet
 6. tervlapok tervezete:SZT1, SZT2, SZT3, SZT4, SZT5, TSZT

A végső szakmai véleményezésre megküldött dokumentáció, annak visszaérkezése után kb. a következő hónapban várhatóan jóvá lesz hagyva, és a településnek új „rendezési terve” lesz, melynek hatályosulása 30 nap.

2015. február 11.
Tósoki Imre
polgármester


HIRDETMÉNY!

A települést érintő Natura 2000 terület fenntartási tervének egyeztetéséről
A Balatoni Integrációs Kft. a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatósággal együttműködésben készíti a települést érintő Natura 2000 területre vonatkozófenntartási tervet.

A 43/2012 (V.3.) VM rendelet előírásai szerint folyó, nyílt tervezési folyamat során az érintett önkormányzatok, gazdálkodók, tulajdonosok, civil szervezetek, falugazdászok,állami szervezetek, magánszemélyek, stb. javaslatokat tehetnek a terv tartalmát illetően. A javaslatok megtételére írásban, illetve a helyben tartandó terepbejárás és fórum alkalmával szóban is lesz lehetőség.

Hirdetmény letöltése

Fenntartási terv - Egyeztetési változatának letöltése


  TÁJÉKOZTATÁS

 A Tihanyi FC a Magyar Labdarúgó Szövetség utánpótlás-nevelési pályázatán a következő sportfejlesztési kérelmet nyújtotta be:

Kérelem letöltése »

Határozat letöltése »


FELHÍVÁS

  Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a zöld hulladék elszállításának rendje 2013. június 1-től az alábbiak szerint kerül szabályozásra:

 -  Sajkod, Diós-Gödrös:  hétfői napokon

-  a település egyéb részein: csütörtöki napokon

 Kérem lehetőségeikhez képest a zöld hulladék komposztálásáról saját ingatlanukon belül gondoskodjanak.

A hulladékszállítás napja előtt az esti órákban 6 óra után vagy a hulladékszállítás napján reggel 7 óra előtt helyezzék ki - az ingatlanuk előtti közterületre-  a zöld hulladékot zsákban, ill. a fás szárú növényi hulladékot 1 méternél nem hosszabb, kézi rakodásra alkalmas kötegekbe.

A fenti időponttól eltérően ill. a nem megfelelő módon kihelyezett hulladék elszállítását, ill. a zsákban kihelyezett háztartási hulladék elszállítását az Önkormányzat nem végzi el.

Németh Tünde
jegyző


PÁLYÁZATOK AZ EURÓPAI UNIÓ TÁMOGATÁSÁVAL 

“Házi komposztálás megismertetése Tihany lakosságával”

KEOP-6.2.0/A/09-2010-0130

keop tabla

  


FELHÍVÁS 

Tisztelt Cégvezető, Tisztelt Egyéni Vállalkozó!

A közelmúltban ünnepélyesen forgalomba helyezésre került a Balatoni Korona, térségünk új utalványrendszere. A Balatoni Korona arra hivatott, hogy segítse a településünkön keletkező érték helyben tartását, ápolja szellemi és kulturális örökségünket és összetartó közösséget építsen.

Veszprém megye hét önkormányzata Veszprém, Várpalota, Balatonfüred, Balatonalmádi, Tihany, Nemesvámos és Litér hozta létre a Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamarával és térségünk egyetlen magyar tulajdonú bankjával a Kinizsi Bankkal együttműködve azt a kibocsátó szervezetet, amely a Balatoni Koronát forgalomba bocsátja.

Büszkék vagyunk rá, hogy településünk is az alapítók között szerepel. Meggyőződésünk, hogy a Balatoni Korona tényleges segítséget jelent a vállalkozások forgalomnövelésében és abban, hogy a helyben keletkező értéket ne lehessen akadálytalanul kivinni térségünkből, hiszen az utalványokat csak az itteni elfogadóhelyeken lehet beváltani.

A Balatoni Korona elfogadóhelyekhez már számos vállalkozó, cég és intézmény csatlakozott. Ön előtt is nyitva áll a lehetőség, amely díjmentes, csupán a partneri szerződés aláírásához kötött és amely tovább növelheti üzletének forgalmát, elégedett ügyfeleket hozhat Önnek. Javasoljuk, hogy tájékozódjon az elfogadóhellyé válás feltételeiről és jó szívvel ajánljuk figyelmébe a Balatoni Koronát.

A csatlakozással kapcsolatosan minden szükséges információt megtalál a www.balatonikorona.hu honlapon. Kérdés esetén készséggel állnak rendelkezésére az info@balatonikorona.hu">info@balatonikorona.hu e-mail címen és a 20/ 22 85 400 telefonszámon.

 


2012. április 15-től megváltozik a szabálysértési törvény!!

Az általános szabálysértési hatóság a kormányhivatal lesz.

Az új szabálysértési rendszer célja az eljárások felgyorsítása, ezért az elkövetőt lehetőleg a helyszínen, de legkésőbb az elkövetéstől számított 30 napon belül felelősségre kell vonni. Jelentős újítás lesz a szabálysértési hatóság eljárásában az, hogy ha a tényállás tisztázott, és az eljárás alá vont személy vagy az eljárásban részt vevő személy meghallgatása nem szükséges. Bevezetik a visszaesés fogalmát. A szabálysértési törvény szerint három büntetés lesz kiszabható: szabálysértési elzárás, pénzbírság és a közérdekű munka. 

A helyszíni bírság: A közterület- felügyelők szabálysértés észlelése esetén kötelesek helyszíni pénzbírságot kiszabni, mérlegelési jogkörük nem lesz. Jelentős változás lesz a helyszíni bírság kiszabásának szabályaiban is: a helyszíni bírság összege ötezer forinttól ötvenezer forintig terjedhet.

A szabálysértés miatt alkalmazható intézkedések: eltiltás a járművezetéstől, az elkobzás, a kitiltás, és a  figyelmeztetés.

Pl: Ha valakit a közúti közlekedéssel kapcsolatos egyéb szabálysértések közúti közlekedési szabályok kisebb fokú megsértése, KRESZ-ben foglalt szabályok megsértése, közúti közlekedési igazgatási szabályok megsértése, elkövetése miatt hat hónapon belül legalább két alkalommal jogerősen elmarasztaltak, úgy újabb szabálysértési ügyben járművezetéstől eltiltást is kell alkalmazni.  


Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotta a helyi rendeletek előkészítésében való társadalmi részvételről szóló 22/2011. (XI.24.) önkormányzati rendeletét.

 

Ennek értelmében 2011. december 1. napjától társadalmi egyeztetésre kell bocsátani a helyi önkormányzat rendelet-tervezetét és indokolását. Az állampolgárok, a nem állami és nem önkormányzati szervek, szervezetek a rendelet-tervezettel kapcsolatosan véleményt nyilváníthatnak.

 

A rendelet-tervezet véleményezésére az alábbi elektronikus levélcímen van lehetőség: scher.anita@tihany.hu